Funds performance

fund namesort icon 1 mth 3 mth 12 mth ytd Inception Net assets Return Date
ZRITC Muqi Capital Trust 1 3.91% 2.34% -33.99% -32.88% -25.64% 2013-10-31
ZRITC Peng Cheng Trust 2 -3.54% -7.20% -30.51% -7.20% -14.51% 2014-03-31
ZRITC Qizheng 1 (Yurong 8) -1.71% -2.70% -18.55% -2.70% -9.64% 2012-03-31
ZRITC ReGen 1 0.00% 0.00% -12.19% -16.02% -0.76% 2013-10-31
Zritc Ronghong Growth Trust 1 -4.92% -8.02% -7.80% -8.02% -12.75% 2014-03-31
ZRITC Rongjin 29 Style Trust 1 -12.04% 0.03% 17.64% 0.03% -10.50% 2014-03-31
ZRITC Rose Finch 12 -2.43% -3.06% 4.72% -3.06% 4.10% 2014-03-31
Zritc Shuchang Trust 1 26.37% 1.81% 2013-02-28
Zritc Sky Star Trust 2 -8.26% -18.31% -56.15% -26.87% -51.50% 2012-07-31
ZRITC Sunflower 0.00% 0.00% -6.50% 0.00% -4.40% 2013-06-30
Zritc TaiChi Trust 1 0.29% 17.96% 22.66% 23.06% 9.23% 2013-06-30
ZRITC Think Trust 1 3.93% -0.76% 11.70% 2.31% 11.50% 2014-02-28
ZRITC Tian Juan Jingying 1 -3.18% -7.42% -22.97% -7.42% -23.50% 2014-03-31
Zritc ToEnjoy Trust 1 -3.94% 1.32% 5.37% 5.37% -11.26% 2013-12-31
ZRITC WD Trust 1 1.09% -4.16% 0.00% -4.16% -8.10% 2014-03-31
ZRITC Wisdom Selected 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 22.81% 2010-02-28
ZRITC Wisdom Sustainable Growth -1.92% 8.68% 26.81% 8.68% 13.30% 2014-03-31
ZRITC Wisdom Sustainable Growth 2 0.00% 9.22% 0.00% 9.82% 10.44% 2013-06-30
Zritc Xiaokan Fengyun Trust 2 -16.72% -19.43% 0.00% 0.00% -32.82% 2011-12-31
ZRITC Xinbaiyuan 1 22.19% 40.94% 71.42% 47.58% 10.23% 2014-02-28
Zritc Xiyu Guanghua 59 -9.84% -2.07% 21.69% -2.07% 3.82% 2014-03-31
ZRITC Yinglong 1 -9.42% -2.84% 4.00% -2.84% 4.35% 2014-03-31
Zritc Zhan Bo Trust 3 -8.38% -2.49% 22.31% -2.49% 12.67% 2014-03-31
Zritc Zhier Medical -9.58% -6.08% -2.41% -6.08% -2.88% 2014-03-31
ZRITC Zhiyuan Trust 1
Zritc Zhoujun Trust 1 -27.74% -16.71% -24.80% -16.71% -18.59% 2014-03-31
Zritc-Entrust Wealth 2 0.30% 5.54% 0.00% 5.54% 1.34% 2014-03-31
ZRITC-Xiyu Emerging Growth 0.27% 13.79% 13.14% 13.79% -3.27% 2014-03-31
Zritc-Yilidongfang Entrust Weath Trust 1 0.60% 3.31% 1.12% 6.54% -18.67% 2014-02-28
Zritic Eastern Vision Trust 5 -0.96% -15.34% -0.98% -15.34% -4.39% 2014-03-31

Upcoming events

Upcoming training

Mon, 12/05/2014 (All day) - Dubai
Tue, 13/05/2014 (All day) - Dubai