Paridon Asia Pte targets USD100 million for Asia Macro fund